A Century of Trust
+662-119-3000

การบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน

การบริหารทรัพย์สินและหนี้สินมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินสำหรับสินทรัพย์หนุนหลังเพื่อการจ่ายชำระหนี้สินสำหรับธุรกิจ  เนื่องจากหนี้สินการรับประกันวินาศภัยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสัั้น จึงมีความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ยต่ำ  แต่มีความเสี่ยงที่เกิดจากมหันตภัย ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดราตาผิดพลาด  และความเสี่ยงด้านการประมาณหนี้สินค่าสินไหมทดแทนคลาดเคลื่อนสูง  กลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ  จึงเน้นไปทางด้านการรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม  อันเนื่องมากจากความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดจ่าย รวมถึงระยะเวลาที่จะต้องจ่ายบริษัทฯ จึงมีการประมาณการกระแสเงินสดจ่ายหนี้อย่างสม่ำเสมอ  และจัดสรรเงินลงทน เช่นตราสารหนี้และเงินฝากธนาคารที่มีอายุ วันครบกำหนดและอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อให้มีกระแสเงินสดรับที่สอดคล้องกัยกระแสเงินสดจ่ายที่ประมาณการไว้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้จัดทำโดยฝ่ายลงทุน โดยใช้ข้อมูลประกอบจากฝ่ายการเงินและฝ่ายสินไหมทดแทน


กลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินเน้นไปทางการรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้เพียงพอที่จะจ่ายชำระหนี้สินที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์  จำนวนกรมธรรม์  และหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันภัยจึงเป็นสิ่งที่บริษัทนำมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน  ทั้งในเรื่องของระยะเวลาที่จะลงทุน  และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 

 


หมายเหตุ

-  ราคาบัญชี  หมายถึง  สินทรัพย์และหนี้สีน  ที่ประเมินตามมาตรฐานการายงานทางเงิน

-  ราคาประเมิน  หมายถึง  สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอ่าประกันภัย

หมายเหตุ

- ราคาบัญชี หมายถึงมูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักการลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย  ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว

-ราคประเมิน หมายถึง  มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย  ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย  ซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ  สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น  นอกจากนี้ มูลค่าสำรองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน  ( Provision  of Adverse Deviation : PAD )  ซึ่งให้เป็นไปตามที่สำนักงาน  คปภ. กำหนดข้อสังเกตุ

ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางเงิน  มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยสำคัญ  อันเนื่องมาจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างในการประเมินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  ทั้งนี้ผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ