A Century of Trust
+662-119-3000

ความเพียงพอของเงินกองทุนและการบริหารจัดการเงินกองทุน

การบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัท

นอกจากกระบวนการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางด้านธุรกิจโดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีกระบวนการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางด้านเงินกองทุน (ORSA process) โดยพิจารณาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้สำหรับความเสี่ยงจากกิจกรรมทางธุรกิจประเภทต่างๆ รวมไปถึงการหาทางจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

บริษัทได้จัดให้มีการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณ (stress test) เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเงินกองทุนของบริษัทในสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังผู้ถือกรมธรรม์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นได้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ และหรือเตรียมพร้อมแผนรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้ทันท่วงที

บริษัทฯได้กำหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นต่ำเป็นการภายในที่ระดับ 240% และได้ทำการประมาณการอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนรวมอยู่ในแผนธุรกิจของบริษัท โดยมีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อไปยังคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการรายงานดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงระดับเงินกองทุนหรือผลจากการศึ่กษาผลกระทบเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยังเป็นการรายงานความคืบหน้าถึงกิจกรรม และกระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านอื่นๆ อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
ความเพียงพอของเงินกองทุน   ดาวน์โหลด