A Century of Trust
+662-119-3000
ประกันอุบัติเหตุ SMART JOY สำหรับพนักงานของบริษัทคู่สัญญากับซมโปะ

ประกันอุบัติเหตุ SMART JOY สำหรับพนักงานของบริษัทคู่สัญญากับซมโปะ

ความคุ้มครองอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันทั่วโลก ทั้งในและนอกเวลาการทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สะดวกสบาย จ่ายเบี้ยง่ายๆ ด้วยการชำระเบี้ยเป็นรายเดือนผ่านการตัดบัญชีเงินเดือน สามารถเพิ่มความคุ้มครองไปยังสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรได้

ความคุ้มครอง

ครบครันด้วยผลประโยชน์ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่

  • ค่าทดแทนตามทุนประกันภัย ตามความคุ้มครองมาตรฐาน อบ.2

  • ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ชดเชยตามความเป็นจริงสำหรับการอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง