A Century of Trust
+662-119-3000
ประกันภัย อัคคีภัย

ประกันภัย อัคคีภัย

ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบกิจการต่าง ๆ (ไม่รวมฐานราก) เช่น ร้านค้า ศูนย์การค้า โกดัง หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติคตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ สต็อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารนั้น สำหรับความเสียหายจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก็สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยยังสามารถขอซื้อการคุ้มครองเพิ่มเติมได้