A Century of Trust
+662-119-3000
ประกันภัย ทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัย ทางทะเลและขนส่ง

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลหรือการขนส่ง ทางอากาศระหว่างประเทศจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น เรือชนกัน เรือเกยตื้น เครื่องบินตก เป็นต้น ภัยที่จะได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครอง