A Century of Trust
+662-119-3000
ประกันภัยโจรกรรม

ประกันภัยโจรกรรม

คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจากการโจรกรรม เช่น เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สต็อกสินค้าซึ่งมีความคุ้มครองให้เลือก

ประกันภัยสำหรับเงิน

ประกันภัยสำหรับเงิน

คุ้มครองการสูญเสียของเงินเดือน และ /หรือ ค่าจ้าง เงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำงานเงินภายในตู้นิรภัย หรือ ห้องนิรภัยนอกเวลาทำงานเงินภายนอกสถานที่เอาประภัยในระหว่างการขนส่ง ความสูญเสียของอาคารสถานที่ หรือตู้นิรภัย

ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

คุ้มครองความเสียหายทางการเงินเนื่องจากการทุจริตของพนักงานหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย เช่น การยักยอกเงิน หรือทรัพย์สินของนายจ้าง เป็นต้น

ประกันภัยสำหรับกระจก

ประกันภัยสำหรับกระจก

คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งอยู่ในอาคารเนื่องจากภัยทุกชนิดที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ เช่น ความเสียหายทีเกิดจากไฟไหม้ ระเบิด การกระทำป่าเถื่อน หรือ เจตนาร้าย

ประกันภัยป้ายโฆษณา

ประกันภัยป้ายโฆษณา

คุ้มครองแผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่บนถนนหรือตึกสูง ซึ่งได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย คนในครอบครัวหรือลูกจ้างที่กำลังทำงาน ในกรณีได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายอันมีสาเหตุจากป้ายโฆษณานั้น

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะเล่นกอล์ฟ ซ้อม หรือฝึกหัด ทำให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ เสียชีวิต หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟได้รับความเสียหาย รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันภัยวิศวกรรม

ประกันภัยวิศวกรรม

ก. ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
คุ้มครองความเสียหายต่องานที่กำลังก่อสร้าง เช่นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม สะพาน เขื่อน ฯลฯ อันเนื่องจากไฟไหม้ น้ำท่วม โจรกรรม และภัยอื่นๆ ที่มิได้ระบุยกเว้น นอกจากนี้ยัง คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินบุคคลภายนอกจากการ ปฎิษัติงานของผู้รับเหมาด้วย
ข. ประกันภัยความเสี่ยงภัยในการติดตั้งเครื่องจักร
คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักรที่กำลังติดตั้ง หรือกำลังทดสอบเดินเครื่อง อันเนื่องจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม โจรกรรม และภัย อื่นๆ ที่มิได้ระบุยกเว้น นอกจากนี้ยังคุ้มครองความรับผิดตาม กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินบุคคลภายนอกจาก การปฎิบติงานของผู้รับเหมาด้วย 
ค. ประกันภัยเครื่องจักร
คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักร อันเกิดจากภัยหรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่น ความผิดพลาด ในการใช้เครื่องจักร วัตถุแปลกปลอม ตกลงไปในเครื่องจักร ทำให้เครื่องจักรชำรุดเสียหาย 

ง. เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักร อันเกิดจากภัยหรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการใช้เครื่องจักร วัตถุแปลกปลอม ตกลงไปในเครื่องจักรทำให้เครื่องจักรชำรุดเสียหาย

จ. ประกันภัยหม้อไอน้ำและเครื่องแรงดันอากาศ  กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง
1. ความเสียหาย (เว้นแต่ที่เกิดจากระเบิด) อันเกิดแก่หม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดัน และทรัพย์สินอื่นของผู้เอาประกันภัย
2. ความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินใดๆ ซึ่งมิใช่เป็นของผู้เอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัย จะต้องรับผิดตามกฎหมาย
3. ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อความบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตอันเกิด แก่บุคคลใด ๆ ซึ่งมิใช่ลูกจ้าง คนงานหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ความเสียหาย บาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตดังกล่าวต้องเกิดขึ้นจากการระเบิดหรือยุบแฟบ ของหม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัด ความดันในขณะที่หม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดัน กำลังทำงานอยู่ตามปกติ 

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

เป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย บุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่ทำให้บุคคลอื่นเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆ
ก. ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการ หรือเกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ ประกอบการ (Legal Liability inside the premise) ซึ่งทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ที่เข้ามาให้บริการในสถานที่แห่งนั้นได้รับบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย
ข. ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์
คุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอาจจะเป็นผู้ผลิต ผู้บรรจุหีบห่อ และผู้จำหน่าย สินค้าที่มีต่อผู้บริโภค ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องในผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างอันเกี่ยวกับเงินทดแทนแรงงาน เมื่อลูกจ้างประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้างจะได้รับการทดแทนตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียชีวิต เป็นต้น ฯลฯ

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง

คุ้มครองความรับผิดของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีถูกฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้างในการละเลยการดูแลเอาใจใส่สภาพความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามสมควร ทำให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

คุ้มครองความเสียหายของผู้ขายสินค้า ในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังลูกค้า /ผู้ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับชำระค่าสินค้าอันเนื่องมาจากความเสี่ยงทางการค้า และความเสี่ยงทางการเมือง

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานที่ประกอบการ และส่งผลให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับความเสียหาย

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องจากลูกจ้าง หรือพนักงาน ประสบอุบัติเหตุตามข้อกำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลหรือทั่วไป

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลหรือทั่วไป

คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลอัน เนื่องจากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุในระหว่าง การเดินทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในระยะเวลาการเดินทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยอื่นๆ

นอกจากการเสี่ยงภัยชนิดต่างๆที่กล่าวแล้วข้างต้น บริษัทฯ ยังอาจจัดหาหรือจัดทำประกันภัยชนิดอื่น ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสนองความต้องการของลูกค้าได้

แผนสวัสดิการเสริมเพื่อพนักงาน

แผนสวัสดิการเสริมเพื่อพนักงาน

แผนสวัสดิการเสริมเพื่อพนักงานในธุรกิจองค์กร ซึ่งเป็นแผนสวัสดิการภาคสมัครใจ พนักงานสามารถเลือกเบี้ยประกันภัยให้ตนเองและครอบครัวโดยมีแบบประกันภัยให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพนักงานด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำ และสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือนได้ บริษัทหรือองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้