A Century of Trust
+662-119-3000
ประกันภัย สินค้าที่ขนส่งในประเทศ

ประกันภัย สินค้าที่ขนส่งในประเทศ

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ขนส่งในประเทศโดยทาง รถยนต์ รถไฟ เรือ หรือเครี่อง บินจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ การระเบิด การคว่ำ หรือการชนกับสิ่งอื่น เป็นต้น