A Century of Trust
+662-119-3000

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ประจำปี 2563
แฟ้มผลการดำเนินการ ดาวน์โหลด
30 พ.ค. 2563 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2563 (PDF 80 KB)   ดาวน์โหลด
ประจำปี 2562
แฟ้มผลการดำเนินการ ดาวน์โหลด
31 ธ.ค. 2562 | รายงานและงบการเงิน ประจำปี 2562 (PDF, 2.28MB)   ดาวน์โหลด
31 ธ.ค. 2562 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ประจำปี 2562 (PDF, 9.89MB) - ปผว.1   ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2562 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2562 (PDF, 80KB) - ปผว.1   ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2562 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2562 (PDF, 1MB)   ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2562 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2562 (PDF, 80KB)   ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2562 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2562 (PDF, 1.05MB)   ดาวน์โหลด
ประจำปี 2561
แฟ้มผลการดำเนินการ ดาวน์โหลด
31 ธ.ค. 2561 | รายงานและงบการเงิน ประจำปี 2561 (PDF, 360KB)   ดาวน์โหลด
31 ธ.ค. 2561 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ประจำปี 2561 (PDF, 9.89MB) - ปผว.1   ดาวน์โหลด
31 ธ.ค. 2561 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 / 2561 (PDF, 10MB) - ปผว.1   ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2561 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2561 (PDF, 16MB) - ปผว.1   ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2561 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2561 (PDF, 12MB) - ปผว.1   ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2561 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2561 (PDF, 10MB) - ปผว.1   ดาวน์โหลด
ประจำปี 2560
แฟ้มผลการดำเนินการ ดาวน์โหลด
31 ธ.ค. 2560 | รายงานและงบการเงิน ประจำปี 2560 (PDF, 2.30MB)   ดาวน์โหลด
31 ธ.ค. 2560 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ประจำปี 2560 (PDF, 500KB) - ปผว.1   ดาวน์โหลด
31 ธ.ค. 2560 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 / 2560 (PDF, 165KB)   ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2560 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2560 (PDF, 171KB)   ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2560 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2560 (PDF, 164KB)   ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2560 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2560 (PDF, 185KB)   ดาวน์โหลด
ประจำปี 2559
แฟ้มผลการดำเนินการ ดาวน์โหลด
31 ธ.ค. 2559 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 / 2559 (PDF, 189KB)   ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2559 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2559 (PDF, 166KB)   ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2559 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2559 (PDF, 166KB)   ดาวน์โหลด
ประจำปี 2558
แฟ้มผลการดำเนินการ ดาวน์โหลด
31 ธ.ค. 2558 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 / 2558 (PDF, 179KB)   ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2558 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2558 (PDF, 162KB)   ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2558 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2558 (PDF, 165KB)   ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2558 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2558 (PDF, 185KB)   ดาวน์โหลด
ประจำปี 2557
แฟ้มผลการดำเนินการ ดาวน์โหลด
31 ธ.ค. 2557 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 / 2557 (PDF, 189KB)   ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2557 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2557 (PDF, 168KB)   ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2557 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2557 (PDF, 161KB)   ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2557 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2557 (PDF, 185KB)   ดาวน์โหลด
ประจำปี 2556
แฟ้มผลการดำเนินการ ดาวน์โหลด
31 ธ.ค. 2556 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 / 2556 (PDF, 180KB)   ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2556 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2556 (PDF, 175KB)   ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2556 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2556 (PDF, 164KB)   ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2556 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2556 (PDF, 169KB)   ดาวน์โหลด