A Century of Trust
+662-119-3000
การเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยทั่วไป

การเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยทั่วไป

ทันทีที่ท่านทราบว่าเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ท่านควรดำเนินการ ดังนี้

การเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยทั่วไป

1

โทรศัพท์แจ้งเหตุที่ 02 118 7410 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พร้อมให้บริการและ คำแนะนำแก่ท่านตลอดเวลา

2

บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปพบท่านเพื่อตรวจสอบและตรวจนับรายการความเสียหายรวมทั้งสอบถามถึงสาเหตุของการเกิดเหตุ

3

เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะแนะนำให้ท่านจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย เช่น

  • ใบเสนอราคาซ่อม หรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่เสียหาย

  • ต้นฉบับหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่เสียหาย (ถ้ามี)

  • บัญชีรายการทรัพย์สินที่เสียหาย

  • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ (เฉพาะกรณีโจรกรรม ลักทรัพย์ หรือมีบุคคลอื่นมาทำให้ทรัพย์สินเสียหาย)

  • รายงานสาเหตุของความเสียหาย (ถ้ามี)

  • บริษัทฯ อาจขอให้ท่านส่งเอกสารอื่น เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

4

เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยได้รับเอกสารที่ต้องการถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้คำนวณและตกลงจำนวนเงินค่าเสียหายเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเช็คค่าสินไหมแก่ท่านในทันที

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทั่วไป : 1   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทั่วไป : 2   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันภัยการเดินทาง   ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา การพิจารณาค่าสินไหมกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด   ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา การพิจารณาค่าสินไหมอุบัติเหตุ บุคคลและสุขภาพ   ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา การพิจารณาค่าสินไหมอุบัติเหตุ ประกันภัยสินค้า   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มค่าสินไหมที่ต้องการเรียกร้อง   ดาวน์โหลด