A Century of Trust
+662-119-3000
ประกันภัย รถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัย รถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรือ ความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถ

ตารางเปรียบเทียบ

ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประเภทประกันภัย ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ตัวรถเอาประกันภัย ภัยพิเศษ
ทรัพย์สิน บุคคล สูญหาย ไฟไหม้ การชน อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่
ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3