A Century of Trust
+662-119-3000
ประกันภัย ผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัย ผู้เล่นกอล์ฟ

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการซ้อมหรือฝึกหัด หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะต่อ

ความคุ้มครองหลัก

  • บุคคลภายนอก
  • ผู้เอาประกันภัย
  • อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

จำนวนจำกัดความรับผิดชอบ

ประเภทประกันภัย ความคุ้มครอง จำนวนจำกัดความรับผิดชอบ
บุคคลภายนอก - บาดเจ็บ หรือ สูญเสียชีวิต
- สูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ไม่เกิน 500,000 บาท / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ผู้เอาประกันภัย - สูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ไม่เกิน 200,000 บาท
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ - สูญเสีย หรือเสียหายต่อไม้กอล์ฟ และอุปกรณ์กอล์ฟ ไม่เกิน 3,000 บาท / ไม้กอล์ฟ 1 อัน
ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อการสูญเสียหรือเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
รางวัล HOLE IN ONE สำหรับการแข่งขัน แข่งขันเป็นทางการ 15,000 บาท / ครั้ง / ปี
การเล่นทั่วไปนอกเหนือจาก
การแข่งขันแบบเป็นทางการ
10,000 บาท / ครั้ง / ปี

*คุ้มครองเฉพาะในอาณาเขตประเทศไทย